Du er her:   Hjem > Udlejning af lokaler > Kommunal aftale 2018-2020
top
Page

Kommunal aftale 2018-2020

 

Aftale mellem Odden Forsamlingshus og Odsherred Kommune.

Forsamlingshusene i Odsherred Kommune er selvejende institutioner, der drives af bestyrelser bestående af frivillige. Forsamlingshusene indgår aftale med Odsherred Kommune om udlån af lokaler. Forsamlingshusene har desuden adgang til at søge vedligeholdelsespulje til energiforbedringer.
Forsamlingshusene i Odsherred er centralt placeret i landsbyerne i Odsherred, og kan dermed blive en vigtig brik i udvikling af landsby-samfundene og af det lokale demokrati.
Forsamlingshusene og Odsherred Kommune vil i den kommende aftaleperiode arbejde sammen om at udvikle dette potentiale uden, at det belaster forsamlingshusenes økonomi og tilskud og med det formål at øge forsamlingshusenes betydning og anvendelse i lokalsamfun-dene.

Aftalens indhold:
Forsamlingshuset modtager driftstilskud for at stille lokaler til rådighed for folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Odsherred Kommune.
Det enkelte forsamlingshus kan dispensere herfor og åbne for gratis udlån til en bredere kreds f.eks. lokale borgergrupper og andre aktører som forsamlingshuset selv godkender.
Aftalen er 3-årig og tilskuddet reguleres en gang årligt med baggrund i aktivitetsniveauet målt på det foregående år.

Tilskuddet ydes på følgende betingelser:
a)    Forsamlingshuset forpligter sig til, som modydelse for tilskuddet, at stille huset gratis til rådighed for folkeoplysende foreninger, som er godkendt i henhold til folkeoplysningslovens bestemmelser.
b)    Folkeoplysende foreninger med tilknytning til forsamlingshusets lokalområde samt bredt funderede folkeoplysende foreninger i kommunen har fortrinsret.
c)    Folkeoplysende foreningers gratis benyttelse af lokaler i forsamlingshuset er begrænset til ugens første 4 hverdage (mandag-torsdag).
d)    Foreninger kan ikke opnå gratis benyttelse til kommercielle eller entrégivende arrangementer.
e)    Forsamlingshuset foretager løbende registrering af de folkeoplysende foreningers benyttelse af huset samt af eventuelle nye brugergrupper. Registreringen fremsendes primo januar til Kultur og Fritid, på dertil udarbejdede registreringsskemaer.
f)    Tilskuddet til forsamlingshuset udbetales en gang årligt umiddelbart efter forsamlingshusets fremsendelse af godkendt og underskrevet årsregnskab fra året før samt referat fra den ordinære generalforsamling.
 
Generelt om foreningernes benyttelse af forsamlingshusets lokaler:

I forbindelse med forsamlingshusets udlån af faciliteter til foreningerne, er forsamlingshuset IKKE forpligtet til at ændre på møblering eller foretage ændringer i lokalet i øvrigt for at tilgodese foreningernes aktiviteter.
Foreninger, som har adgang til gratis benyttelse af forsamlingshusets faciliteter, skal efterlade lokalet med inventaret sat på plads, og i øvrigt efterlade lokalet ryddeligt, med mindre andet er aftalt med forsamlingshuset.
Forsamlingshuset skal sikre sig, at foreninger, som har adgang til gratis benyttelse af huset, har fremsendt "Erklæring om indhentelse af børneattest" til Kultur og Fritid.

Andet

Der afholdes en gang årligt et dialogmøde mellem Kultur- og Folkeoplysningsudvalget og forsamlingshusene.
I indeværende aftaleperiode deltager forsamlingshusene i dialog om forsamlingshusene rolle i udvikling af landsbyer og det lokale demokrati.
Forsamlingshusene har nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for forsamlingshusene. Dette forum inviteres derudover løbende til dialog om udvikling og nye tiltag med Kultur og Fritid. Begge parter kan til hver en tid tage initiativ til dialog om nye tiltag, udfordringer, m.m.
Aftalens i ikrafttræden og opsigelse:
Denne aftale træder i kraft med virkning fra 1. januar 2018 og er gældende frem til 31. december 2020. Aftalen kan af begge parter opsiges med 1 års varsel og med virkning fra et årsskifte.


 

top
top
Menu
17. - 20. oktober

Kunst i Odsherred

Læs mere HER


 

24. oktober ... om børnefamilier til Odden
 
Familie
Læs mere HER

1. NOVEMBER Tarteletaften

Læs mere HER

14. november kl. 17.30

 


Efterårets arrangementer Efteråret 2019

Link til arrangementerne

 

Ændrede priser

Den 1. august ændres priserne på smørrebrød.

En håndmad koster fortsat    15 kr.

Alm. smørrebrød                    20 kr.

Luksus smørrebrød               25 kr.

Kontingent 2019

Husk at forny medlemskabet. link

 

  Irsk Aften - lyd og billeder (link)  
 
Login